KELIMS

Djajim Ghaschgai

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,20 m x 1,70 m

   

Djajim Ghaschgai

1. Hälfte 20. Jahrhundert

4,50 m x 1,10 m

   

Djajim Ghaschgai

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,00 m x 1,50 m

   

Djajim Ghaschgai

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,00 m x 1,60 m

   

Djajim Ghaschgai

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,20 m x 1,50 m

   

Djajim Lori

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,20 m x 1,80 m

   

Kelim Ghaschgai

2. Hälfte 20. Jahrhundert

3,00 m x 2,00 m

 

Kelim Lori

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,70 m x 1,50 m

   

Kelim Lori

2. Hälfte 20. Jahrhundert

3,00 m x 2,00 m

   

Kelim Lori

2. Hälfte 20. Jahrhundert

4,00 m x 2,00 m

   

Kelim Lori

1. Hälfte 20. Jahrhundert

2,80 m x 1,50 m

   

Kelim Lori

1. Hälfte 20. Jahrhundert

3,00 m x 1,60 m

   

Kelim Lori

1. Hälfte 20. Jahrhundert

4,00 m x 1,60 m

   

Kelim Lori

2. Hälfte 20. Jahrhundert

2,70 m x 1,80 m

   

Kelim Masandaran

2. Hälfte 20. Jahrhundert

3,50 m x 2,70 m

   

Kelim Masandaran

2. Hälfte 20. Jahrhundert

3,50 m x 2,60 m

   

Kelim Masandaran

Ende 19. Jahrhundert

3,50 m x 2,00 m

   

Kelim Masandaran

1. Hälfte 20. Jahrhundert

3,50 m x 2,30 m

   

Kelim Ghaschgai

1. Hälfte 20. Jahrhundert

1,50 m x 1,40 m